Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat d’Andorra1-ràdio Flaixbac / Flaix FM Andorra o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a les mateixes emissores.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

L'empresa propietària d'aquesta web es compromet a mantenir tots les dades que ens faciliten els nostres usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-les a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que marca la llei vigent.

En alguns serveis, que ofereixen l'opció d'emplenar un formulari, sol·licitem alguna de les dades anteriors amb l'única finalitat de poder oferir-te una millor atenció.

Qualsevol dada que ens facilitis rep les mateixes condicions de confidencialitat.